รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย – สิงหาคม 2560 ก้าวสู่ยุคดิจิทัล

0
77
Image

เศรษฐกิจดิจิทัลมีศักยภาพสูงที่จะส่งผลกระทบในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ประเทศไทยสามารถสร้างยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะมีโอกาสใหม่ๆ เกิดขึ้น

  • มูลค่าของเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบันเทียบเท่า 11.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 15.5 ของ จีดีพีโลก จากที่เคยมีมูลค่าเล็กน้อยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา
  • เมื่อปีพ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้ตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และจัดทำแผนแม่บท 20 ปี ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แบ่งออกเป็น 4 ระยะดังนี้

1. การลงทุนและสร้างฐานราก
2. การที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยได้เข้ามามีส่วนร่วม
3. การก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
4. การบรรลุเป้าหมายในการอยู่ในกลุ่มประเทศผู้นำด้านดิจิทัล

  • นับจากนั้นเป็นต้นมา ประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการหลายโครงการ อาทิ ดิจิทัลไทยแลนด์ ไทยแลนด์ 4.0 และโครงการพิเศษอื่นๆ เพื่อพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ดิจิทัลปาร์ก มหาวิทยาลัย 4.0)
  • ผลการดำเนินการของไทยในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลจากตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องหลายด้าน พบว่าประเทศไทยถูกจัดลำดับที่หลากหลาย

1. ลำดับที่ 82 จาก 175 ประเทศจาก ITU’s ICT Development Index 2016
2. ลำดับที่  62 จาก 139 ประเทศ จาก World Economic Forum’s Networked Readiness Index 2016
3. ลำดับที่ 77 จาก 193 ประเทศจาก United Nations e-Government Survey 2016
4. ลำดับที่ 21 จาก 65 ประเทศจาก Waseda University’s 2017 Digital Government Rankings

  • แผนแม่บทเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยกำลังดำเนินการตามเส้นทางที่ถูกต้องไปพร้อมๆ กับการริเริ่มโครงการที่มีประโยชน์หลายโครงการ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
2. การเร่งส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
3. การส่งเสริมสังคมดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล พัฒนากำลังแรงงาน และโครงสร้างพื้นฐานด้านกำกับดูแล (กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และความปลอดภัย)

  • ประเทศไทยสามารถไปถึงเป้าหมายด้านดิจิทัลที่มุ่งหวังได้ด้วยการพัฒนาประเด็นสำคัญ 4 ประการนี้

1. พื้นฐานด้านดิจิทัล (การแลกเปลี่ยนข้อมูล เครือข่ายสำหรับอนาคต)
2. รูปแบบการถ่ายโอนข้อมูลด้านธรุกรรมของธุรกิจ (บล็อคเชน)
3. ทักษะด้านดิจิทัล
4. งานที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานในด้านวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ระยะยาว และการกำหนดนโยบายอย่างทันการ

LEAVE A REPLY